Krasheninnikov Volcano. Sketch map of volcanic deposits