Choose a volcano: Eruptions: 402
8.11
1967(?)  
Alaid
1790  
1854  
1860  
1894  
1933  
1972  
1981  
2012  
2015  
2022  
Atsonupuri
1812  
1932  
Avachinsky
1737  
1772  
1779  
1827  
1855  
1878  
1881  
1894  
1901  
1909  
1926  
1938  
1945  
1991  
2001  
Baransky
1951  
Berg
1951  
2005  
Berutarube
1812(?)  
Bezymianny
1955  
1956  
1965  
1977  
1978  
1979  
1979  
1980  
1981  
1981  
1982  
1983  
1984  
1984  
1985  
1986  
1986  
1989  
1990  
1992  
1993  
1995  
1997  
1997  
1999  
2000  
2000  
2001  
2001  
2002  
2003  
2004  
2004  
2005  
2005  
2006  
2006  
2007  
2007  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2012  
2016  
2017  
2017  
2017  
2019  
2019  
2020  
2022  
2022  
2022  
2023  
2023  
Bogdan Khmelnitsky
1843  
1860  
Chikurachki
1853  
1958  
1961  
1961  
1964  
1986  
2002  
2003  
2005  
2007  
2007  
2008  
2015  
2016  
2016  
2022  
2022  
2022  
2022  
2022  
2023  
Chirinkotan
1878  
1954  
1979  
1980  
2004  
2013  
2015  
2016  
2017  
2021  
2022  
Chyornogo
1712  
1854(?)  
1857  
Diky Greben
437  
Ebeko
1793  
1833  
1859  
1934  
1963  
1965  
1967  
1969  
1987  
1989  
1991  
1998  
2005  
2009  
2016  
2022  
Ekarma
1767  
1980  
2010  
Fuss Peak
1854  
Gamchen
Golovnin
1848  
Gorely
1828  
1832  
1855  
1869  
1929  
1930  
1931  
1932  
1947  
1961  
1980  
1984  
2010  
Goryashchy
1842  
1849  
1881  
1914  
1944  
Ichinsky
1740  
Iliinsky
1901  
Ivan Grozny
1951  
1968  
1970  
1973  
1973  
1989  
2012  
Kambalny
1904  
2017  
Karpinsky
1952  
Karymsky
1771  
1830  
1852  
1854  
1908  
1911  
1915  
1921  
1923  
1925  
1929  
1932  
1938  
1940  
1943  
1945  
1952  
1955  
1960  
1970  
1976  
1985(X)  
1996  
2017  
2018  
2019  
2020  
2020  
2021  
2024  
Khangar
1524  
Khodutka
Kikhpinych
1391  
Kizimen
1927  
2010  
Klyuchevskoy
1697  
1720  
1727  
1737  
1762  
1767  
1770  
1772  
1788  
1807  
1812  
1821  
1829  
1840  
1848  
1852  
1865  
1877  
1882  
1890  
1896  
1904  
1907  
1909  
1915  
1922  
1923  
1925  
1929  
1931  
1932  
1937  
1938  
1944  
1945  
1946  
1951  
1953  
1956  
1960  
1965  
1966  
1971  
1974  
1980  
1983  
1984  
1987  
1989  
1993  
1995  
2003  
2005  
2007  
2008  
2009  
2012  
2013  
2015  
2016  
2017  
2019  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2023  
Komarov
1032  
Koryaksky
1895(X)  
1926  
1956  
2008  
Koshelev
1741(?)  
Krasheninnikov
1463  
Krenitsin Peak
1952  
Kronotsky
1922  
Ksudach
240  
1907  
Kudryavy
1999  
Kurile Lake
Maly Semyachik
1804(?)  
1851  
1852  
1945  
1952  
Mendeleev
1880  
Mutnovsky
1848  
1852  
1898  
1904  
1916  
1927  
1938  
1945  
1960  
1960  
2000  
2007  
2013  
Nemo Peak
1906  
1938  
Opala
610  
1776(?)  
1827(X)  
1854(X)  
1894(X)  
1912(X)  
Pallas Peak
1843  
1924  
1960  
Piip
Plosky Tolbachik
1941  
1975  
1975  
2012  
Prevo Peak
1760  
Raikoke
1924  
2019  
Rasshua
1810  
1846  
Sarychev Peak
1760  
1878  
1928  
1930  
1946  
1954  
1960  
1976  
2009  
2018  
2021  
Severgin
1713  
1846  
1848(?)  
1883  
1931  
1933  
Sheveluch
1790  
1854  
1879  
1896  
1944  
1964  
1980  
1993  
2001  
2004  
2005  
2005  
2007  
2010  
2016  
2018  
2023  
Sinarka
1846  
1855  
1872  
2014  
Snow
1811  
1854(?)  
1879  
1960  
1982  
2012  
Srednii isl.
1880(@)  
Taunshits
Trezubets
1894  
1924  
Tyatya
1812  
1973  
Unnamed 4
1924(?)  
Ushishir
1884  
Ushkovsky
Vysoky
Zavaritsky Caldera
1957  
Zheltovsky
1823(?)  
1923  
Zhupanovsky
1776  
1882  
1925  
1929  
1939  
1956  
2013  
2014  
2017