Choose a volcano: Eruptions: 113
Alaid
2012  
2015  
2022  
Avachinsky
2001  
Berg
2005  
Bezymianny
2001  
2001  
2002  
2003  
2004  
2004  
2005  
2005  
2006  
2006  
2007  
2007  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2012  
2016  
2017  
2017  
2017  
2019  
2019  
2020  
2022  
2022  
2022  
2023  
2023  
Chikurachki
2002  
2003  
2005  
2007  
2007  
2008  
2015  
2016  
2016  
2022  
2022  
2022  
2022  
2022  
2023  
Chirinkotan
2004  
2013  
2015  
2016  
2017  
2021  
2022  
Ebeko
2005  
2009  
2016  
2022  
Ekarma
2010  
Gorely
2010  
Ivan Grozny
2012  
Kambalny
2017  
Karymsky
2017  
2018  
2019  
2020  
2020  
2021  
2024  
Kizimen
2010  
Klyuchevskoy
2003  
2005  
2007  
2008  
2009  
2012  
2013  
2015  
2016  
2017  
2019  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2023  
Koryaksky
2008  
Mutnovsky
2007  
2013  
Plosky Tolbachik
2012  
Raikoke
2019  
Sarychev Peak
2009  
2018  
2021  
Sheveluch
2001  
2004  
2005  
2005  
2007  
2010  
2016  
2018  
2023  
Sinarka
2014  
Snow
2012  
Zhupanovsky
2013  
2014  
2017