Choose a volcano: Eruptions: 175
8.11
1967(?)  
Alaid
1933  
1972  
1981  
Atsonupuri
1932  
Avachinsky
1901  
1909  
1926  
1938  
1945  
1991  
Baransky
1951  
Berg
1951  
Bezymianny
1955  
1956  
1965  
1977  
1978  
1979  
1979  
1980  
1981  
1981  
1982  
1983  
1984  
1984  
1985  
1986  
1986  
1989  
1990  
1992  
1993  
1995  
1997  
1997  
1999  
2000  
2000  
Chikurachki
1958  
1961  
1961  
1964  
1986  
Chirinkotan
1954  
1979  
1980  
Ebeko
1934  
1963  
1965  
1967  
1969  
1987  
1989  
1991  
1998  
Ekarma
1980  
Gorely
1929  
1930  
1931  
1932  
1947  
1961  
1980  
1984  
Goryashchy
1914  
1944  
Iliinsky
1901  
Ivan Grozny
1951  
1968  
1970  
1973  
1973  
1989  
Kambalny
1904  
Karpinsky
1952  
Karymsky
1908  
1911  
1915  
1921  
1923  
1925  
1929  
1932  
1938  
1940  
1943  
1945  
1952  
1955  
1960  
1970  
1976  
1985(X)  
1996  
Kizimen
1927  
Klyuchevskoy
1904  
1907  
1909  
1915  
1922  
1923  
1925  
1929  
1931  
1932  
1937  
1938  
1944  
1945  
1946  
1951  
1953  
1956  
1960  
1965  
1966  
1971  
1974  
1980  
1983  
1984  
1987  
1989  
1993  
1995  
Koryaksky
1926  
1956  
Krenitsin Peak
1952  
Kronotsky
1922  
Ksudach
1907  
Kudryavy
1999  
Maly Semyachik
1945  
1952  
Mutnovsky
1904  
1916  
1927  
1938  
1945  
1960  
1960  
2000  
Nemo Peak
1906  
1938  
Opala
1912(X)  
Pallas Peak
1924  
1960  
Plosky Tolbachik
1941  
1975  
1975  
Raikoke
1924  
Sarychev Peak
1928  
1930  
1946  
1954  
1960  
1976  
Severgin
1931  
1933  
Sheveluch
1944  
1964  
1980  
1993  
Snow
1960  
1982  
Trezubets
1924  
Tyatya
1973  
Unnamed 4
1924(?)  
Zavaritsky Caldera
1957  
Zheltovsky
1923  
Zhupanovsky
1925  
1929  
1940  
1956