Goryashchy Volcano. Eruptions
1842  
1849  
1881  
1914  
1944