Klyuchevskoy Volcano. Sketch map of volcanic deposits