Klyuchevskoy Volcano. Eruptions
1697  
1720  
1727  
1737  
1762  
1767  
1770  
1772  
1788  
1807  
1812  
1821  
1829  
1840  
1848  
1852  
1865  
1877  
1882  
1890  
1896  
1904  
1907  
1909  
1915  
1922  
1923  
1925  
1929  
1931  
1932  
1937  
1938  
1944  
1945  
1946  
1951  
1953  
1956  
1960  
1965  
1966  
1971  
1974  
1980  
1983  
1984  
1987  
1989  
1993  
1995  
2003  
2005  
2007  
2008  
2009  
2012  
2013  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2023